Home > Múinteoirí > Múinteoirí Bunscoile

Múinteoirí Bunscoile

Ar an tsuíomh gréasáin seo cuirtear eolas agus gníomhaíochtaí ar fáil a chuideoidh leat na riachtanais a bhaineann le Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint a chomhlíonadh. Cuideoidh sé leat cur ar chumas na ndaltaí:

  • ról gníomhach bríoch a ghlacadh i saol an phobail; agus
  • suim a chur sa mhórthimpeallacht.

Cuideoidh an suíomh gréasáin fosta le daltaí an tsraith ar Athrú Thar Am sa réimse foghlama, An Domhan Thart Orainn, a fhiosrú.

Beidh na gníomhaíochtaí agus an t-eolas ar an tsuíomh gréasáin ina gcuidiú agat fosta le scileanna litearthachta agus uimhearthachta na ndaltaí a fhorbairt.

Gníomhaíochtaí agus Nótaí Múinteoirí

Taispeánann an tábla thíos an dóigh a dtig leis na gníomhaíochtaí ar an tsuíomh gréasáin a bheith ina gcuidiú le riachtanais an churaclaim a bhaint amach.

Eochair don Tábla: Íoslódáil nótaí múinteoirí   Gabh chuig gníomhaíocht   Íoslódáil acmhainní breise (zipchomhad)

Ábhar

Gníomhaíocht

 

Cé hiad na CTRanna?

An Dóigh a nDéantar Dlí

Scéal an Tionóil

Taobh Istigh d’Fhoirgnimh na Parlaiminte

Cad é mar a thoghann muid CTRanna?

Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint

     

 

       

An Domhan Thart Orainn: Stair

 

 

      

  

 

An Domhan Thart Orainn: Tíreolaíocht

  

 

 

 

 

Na hEalaíona: Ealaín agus Dearadh

 

 

 

Na hEalaíona: Drámaíocht

 

 

 

 

 

Teanga agus Litearthacht

 

 

      

 

 

Matamaitic agus Uimhearthacht